Light > FCL OUTDOOR GARDEN LIGHT

FCL- 0206

3x1W TRIO FLAT GARDEN LIGHT
Color: W/ WW/ NW/ R/ G/B
Type:Spike/Base

FCL-0212

3x3W (9W)TRIO HEAVY GARDEN LIGHT
Color: W/ WW/ NW/ R/ G/ B
Type: Spike/Base

FCL- 0207

3x1W TRIO HEAVY GARDEN LIGHT
Color: W/ WW/NW/R/ G/ B
Type: Spike

FCL- 0213

1x1OW (10W) COB HEAVY GARDEN LIGHT
Color: W/ WW/ NW/ R/ G/ B
Type: Spike/Base

FCL-0214

1X5W (5W) COB GARDEN LIGHT
Color: WW
Type: Spike / Base

FCL- 0221

1x12W (12W) COB SQUARE GARDEN
SPIKE
Color: WW

FCL-0215

1x9W (9W) COB GARDEN LIGHT
Color: WW Type: Spike/ Base

FCL-0222

1x7W (7W) CREE COB OPTICAL LENS
ROUND GARDEN SPIKE
Color: WW/R/G/B

FCL-0216

1xSW (6W) COB ROUND GARDEN SPIKE
Color: WW

FCL- 0223

1X10W (10W) COB TOOP GARDEN SPIKE (CREE)
Color: WW

FCL-0217

JtC12W (12W) COB ROUND GARDEN SPIKE
Color: WW

FCL -0224

(8W) COB LENS PILLAR HIGHLIGHTER
Color: W/ WW/ NW
Type: SPIKE/BASE

FCL-0218

1x6W (6W) COB SQUARE GARDEN SPIKE
Color: WW

FCL-0225

1X3W (3W) COB GARDEN LIGHT
Color: W/ WW/ NW
Type: SPIKE/BASE